Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksSWF - SEPEDI Web-based Farmers Livelihood Vulnerability Questionnaire
Livelihood vulnerability assessment for agricultural risk adaptation in South Africa.

GO BOHLOKWA GORE O LEMOGE GORE TSHEDIMOŠO YA GAGO E TLA ŠOMIŠWA FELA GO DIRA DINYAKISISO GAPE E TLA BA SEPHIRI.

   
View:  Graphical SummaryUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu

1. Nomoro ya mogala

 0761247099
 (11%) 
 
 0139853518
 (11%) 
 
 082
 (11%) 
 
 0718680233
 (11%) 
 
 0152915673
 (22%) 
 
 0835779428
 (11%) 
 
 Kirk
 (11%) 
 
 0762682577
 (11%) 
 

Total: 9

2. Email address

 Test obed
 (33%) 
 
 kirk@on.com
 (33%) 
 
 lapoleronny@gmail.com
 (33%) 
 

Total: 3

3. Bong

 Monna
 15 (68%) 
 
 Mosadi
 (32%) 
 

Total: 22

4. A o hlogo ya lapa?

 Eya
 16 (73%) 
 
 Aowa
 (27%) 
 

Total: 22

5. Kgetha lefelo la gago

 Sekhukhune
 (36%) 
 
 Vhembe
 (18%) 
 
 Mopani
 (18%) 
 
 Capricorn
 (14%) 
 
 Waterberg
 (14%) 
 

Total: 22

6. Kgetha palo ya batho ba ka tlase ga mengwaga e 18, ba robalago le go ja ka gae

 1
 13 (59%) 
 
 2
 (9%) 
 
 3
 (5%) 
 
 4
 (5%) 
 
 5
 (18%) 
 
 6
 (5%) 
 
 7
 (0%)  
 Go feta
 (0%)  

Total: 22

7. Kgetha palo ya batho ba ka godimo ga mengwaga e 65, ba robalago le go ja ka gae.

 1
 17 (77%) 
 
 2
 (14%) 
 
 3
 (9%) 
 
 4
 (0%)  
 5
 (0%)  
 6
 (0%)  
 7
 (0%)  
 Go feta
 (0%)  

Total: 22

8. Kgetha palo ya batho ba mengwaga ya magareng a 19 le 64, ba robalago le go ja ka gae

 1
 (9%) 
 
 2
 12 (55%) 
 
 3
 (27%) 
 
 4
 (5%) 
 
 5
 (5%) 
 
 6
 (0%)  
 7
 (0%)  
 Go feta
 (0%)  

Total: 22

9. Kgetha legato le o le fihletšego thutong

 Ga sa ka tsena
 (14%) 
 
 Marematlou
 15 (68%) 
 
 Sekolong se Phagameng
 (18%) 
 

Total: 22

10. E be go na le ngwana wa tšhuwana goba tšhiololo wa mengwaga ya ka tlase ga 18 wo le dulago le yena ka lapeng?

 Eya
 15 (68%) 
 
 Aowa
 (32%) 
 

Total: 22

11. Ke batho ba ba kae ka lapeng e se go balemi

 1
 (36%) 
 
 2
 (14%) 
 
 3
 (41%) 
 
 4
 (5%) 
 
 5
 (0%)  
 6
 (5%) 
 
 7
 (0%)  
 Go feta
 (0%)  

Total: 22

12. Go na le yo a ruilego diphofolo ka lapeng?

 Eya
 14 (64%) 
 
 Aowa
 (36%) 
 

Total: 22

13. Go na le yo a na go le mašemo ka lapeng?

 Eya
 20 (91%) 
 
 Aowa
 (9%) 
 

Total: 22

14. Go na le yo a kgothang se sengwe nageng goba nokeng?

 Eya
 13 (59%) 
 
 Aowa
 (41%) 
 

Total: 22

15. O tšeya nako e kae go fihla sepetlele goba clinic, ge o šomiša se dingwe sa tše?

 Sa Gago, 5-30 metsotso
 (32%) 
 
 Sa Gago, 30-60 metsotso
 (5%) 
 
 Sa Gago, 60-120 metsotso
 (0%)  
 Taxi, 5-30 metsotso
 (0%)  
 Taxi, 30-60 metsotso
 (23%) 
 
 Taxi, 60-120 metsotso
 (0%)  
 Ka Maoto, 5-30 metsotso
 (0%)  
 Ka Maoto, 30-60 metsotso
 (27%) 
 
 Ka Maoto, 60-120 metsotso
 (0%)  
 Wo mongwe, 5-30 metsotso
 (0%)  
 Wo mongwe, 30-60 metsotso
 (0%)  
 Wo mongwe, 60-120 metsotso
 (0%)  
 Go feta
 (0%)  
 maoto
 (5%) 
 
 https://revitaworld.com/pl/
 (5%) 
 
 Ke rata tša temo. Ke mohlokomedi wa lapa
 (5%) 
 

Total: 22

16. Go na le a fokolago kgafetša kgafetša ka lapeng?

 Eya
 15 (68%) 
 
 Aowa
 (32%) 
 

Total: 22

17. E ba go na le yo ka lapeng a paletšwego ke go ya sekolong goba mošomong ka baka la bolwetši bekeng tše 2 tša go feta?

 Eya
 14 (64%) 
 
 Aowa
 (36%) 
 

Total: 22

18. Ke sehla sefe sa ngwaga malwetši a atilego kudu?

 Selemo
 (23%) 
 
 Lehlabula
 (9%) 
 
 Marega
 15 (68%) 
 
 Seruthwane
 (0%)  

Total: 22

19. Ke sehla sefe se o malwetši a go swana le Malaria goba Kholera a atilego?

 Selemo
 12 (55%) 
 
 Lehlabula
 10 (45%) 
 
 Marega
 (0%)  
 Seruthwane
 (0%)  

Total: 22

20. Mo kgweding ya go feta o ile wa hwetša thušo go tšwa melokong goba bogwereng ka tše?

 Dihlare
 (5%) 
 
 Sešeba
 (27%) 
 
 Merogo
 (0%)  
 Go hlokomela bana
 (5%) 
 
 Tšhelete
 12 (55%) 
 
 Other
 (0%)  
 https://shapeandbody.eu/hr/
 (5%) 
 
 Ke kgona go reka dijo fela ga tša enela
 (5%) 
 

Total: 22

21. Mo kgweding ya go feta o ile wa thuša wa leloko goba mogwera ka tše?

 Dihlare
 (32%) 
 
 Sešeba
 (9%) 
 
 Merogo
 (0%)  
 Hlokomela bana
 (27%) 
 
 Tšhelete
 (27%) 
 
 Se sengwe
 (0%)  
 https://shapeandbody.eu/pl/
 (5%) 
 

Total: 22

22. Mo kgweding ya go feta o ile wa adima tšhelete go tšwa melokong goba bogwereng?

 Eya
 17 (77%) 
 
 Aowa
 (23%) 
 

Total: 22

23. Mo kgweding ya go feta o ile wa adima wa leloko goba mogwera ka tše?

 Eya
 16 (73%) 
 
 Aowa
 (27%) 
 

Total: 22

24. Mo ngwageng wa go feta wena goba wo mongwe wa leloko o ile a hwetša thušo go tšwa go mmasepala?

 Eya
 13 (59%) 
 
 Aowa
 (41%) 
 

Total: 22

25. E be le hwetša kae bontšhi bja dijo?

 Mašemong
 (5%) 
 
 Reka
 21 (95%) 
 
 Mmušong
 (0%)  
 Mogongwe
 (0%)  

Total: 22

26. La pa la geno le kgotsofalela dijo ngwaga kamoka?

 Eya
 12 (55%) 
 
 Aowa
 10 (45%) 
 

Total: 22

27. E be lapa la geno le boloka dijo go re ba je sehleng se sengwe sa ngwaga?

 Eya
 19 (86%) 
 
 Aowa
 (14%) 
 

Total: 22

28. ? E be lapa la geno le boloka peu gore le bjale ngwageng wo o tlhago?

 Eya
 13 (59%) 
 
 Aowa
 (41%) 
 

Total: 22

29. E be mo kgweding tše 12 tša go feta go bile le phapano tša meetse?

 Eya
 15 (68%) 
 
 Aowa
 (32%) 
 

Total: 22

30. Le hwetša kae meetse?

 Pomping ya ka gae
 (41%) 
 
 Pomping ya setšhaba
 10 (45%) 
 
 Sedibeng
 (0%)  
 Nokeng
 (5%) 
 
 Petseng (Borehole)
 (0%)  
 Mogongwe
 (0%)  
 https://shapeandbody.eu/
 (5%) 
 
 Re a reka
 (5%) 
 

Total: 22

31. Le tšeya nako e kae go fihla mo le hwetšago meetse?

 0-5 metsotso
 (41%) 
 
 6-10 metsotso
 10 (45%) 
 
 11-30 metsotso
 (9%) 
 
 31-60 metsotso
 (5%) 
 
 61-120 metsotso
 (0%)  

Total: 22

32. E be le hwetša meetse ka mehla?

 Eya
 (36%) 
 
 Aowa
 14 (64%) 
 

Total: 22

33. E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Mohuta wa sebjana

 Drum
 11 (50%) 
 
 Tank
 11 (50%) 
 

Total: 22

34. E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Tše Kae

 1
 (27%) 
 
 2
 13 (59%) 
 
 3-5
 (14%) 
 

Total: 22

35. E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Bogolo (Litres)

 25
 (9%) 
 
 50
 (0%)  
 200
 13 (59%) 
 
 1000
 (23%) 
 
 2000
 (9%) 
 
 5000
 (0%)  

Total: 22

36. E be tikologo ya geno go bile le komelelo goba mafula ga kae mo mengwageng ye 6 ya go feta?

 1
 (0%)  
 2
 (23%) 
 
 3
 (36%) 
 
 4
 (23%) 
 
 5
 (0%)  
 6
 (9%) 
 
 7
 (0%)  
 Go feta
 (0%)  
 https://revitaworld.com
 (5%) 
 
 Mafula
 (5%) 
 

Total: 22

37. E be le ile la amogela tsebišo mabapi le komelelo goba mafula a o?

 Eya
 13 (59%) 
 
 Aowa
 (41%) 
 

Total: 22

38. Go ile gwa ba le wo mongwe wa leloko wo a ilego a gobala nakong yeo?

 Eya
 14 (64%) 
 
 Aowa
 (36%) 
 

Total: 22

39. Go ya ka wena e be ‘Normal Rainfall’ e bolela eng?

 Pula e botse
 (32%) 
 
 Pula ya bogareng
 10 (45%) 
 
 Pula ya fase goba komelelong
 (0%)  
 Kgonagalo ya pula e ntšhi
 (18%) 
 
 https//shapeandbody.eu/pl/
 (5%) 
 

Total: 22

40. Go ile gwa ba le wo mongwe wa leloko wo a ilego a hlokofala nakong yeo?

 Eya
 11 (50%) 
 
 Aowa
 11 (50%) 
 

Total: 22

41. E be le ile la amogela tsebišo mabapi le ponelopele ya boso sehleng sa go feta?

 Eya
 17 (77%) 
 
 Aowa
 (23%) 
 

Total: 22

42. E be le e amogetše go tšwa kae?

 Meteorological bulletins
 (0%)  
 Dikuranteng
 (0%)  
 Radio
 (18%) 
 
 TV
 10 (45%) 
 
 Balemiši
 (9%) 
 
 Baagišani
 (0%)  
 Korporase
 (0%)  
 Cell
 (5%) 
 
 Internet
 (5%) 
 
 Se sengwe
 (5%) 
 
 None
 (9%) 
 
 https://www.shapeandbody.eu/pl/
 (5%) 
 

Total: 22

43. E be tsebišo yeo e be e le bohlokwa temong ya lena?

 Eya
 (41%) 
 
 Aowa
 13 (59%) 
 

Total: 22

44. E be tsebišo yeo e be e le bohlokwa mogongwe (dipapading, medirong ya lapa)?

 Eya
 21 (95%) 
 
 Aowa
 (5%) 
 

Total: 22

45. E be o be o rata go amogela tsebišo ya ponelopele ya boso bjang?

 Dimagasine tša boso
 (0%)  
 Dikuranteng
 (0%)  
 Radio
 (41%) 
 
 TV
 (9%) 
 
 Balemiši
 (27%) 
 
 Baagišani
 (0%)  
 Korporase
 (0%)  
 Cell
 (18%) 
 
 Internet
 (5%) 
 
 Se sengwe
 (0%)  

Total: 22