Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

SWF - SEPEDI Web-based Farmers Livelihood Vulnerability Questionnaire

 
Nomoro ya mogala

Email address

Bong *
A o hlogo ya lapa? *
Kgetha lefelo la gago *

Kgetha palo ya batho ba ka tlase ga mengwaga e 18, ba robalago le go ja ka gae *

Kgetha palo ya batho ba ka godimo ga mengwaga e 65, ba robalago le go ja ka gae. *

Kgetha palo ya batho ba mengwaga ya magareng a 19 le 64, ba robalago le go ja ka gae *

Kgetha legato le o le fihletšego thutong *

E be go na le ngwana wa tšhuwana goba tšhiololo wa mengwaga ya ka tlase ga 18 wo le dulago le yena ka lapeng? *
Ke batho ba ba kae ka lapeng e se go balemi *

Go na le yo a ruilego diphofolo ka lapeng? *
Go na le yo a na go le mašemo ka lapeng? *
Go na le yo a kgothang se sengwe nageng goba nokeng? *
O tšeya nako e kae go fihla sepetlele goba clinic, ge o šomiša se dingwe sa tše? *
   
Go na le a fokolago kgafetša kgafetša ka lapeng? *
E ba go na le yo ka lapeng a paletšwego ke go ya sekolong goba mošomong ka baka la bolwetši bekeng tše 2 tša go feta? *
Ke sehla sefe sa ngwaga malwetši a atilego kudu? *

Ke sehla sefe se o malwetši a go swana le Malaria goba Kholera a atilego? *

Mo kgweding ya go feta o ile wa hwetša thušo go tšwa melokong goba bogwereng ka tše? *
   
Mo kgweding ya go feta o ile wa thuša wa leloko goba mogwera ka tše? *
   
Mo kgweding ya go feta o ile wa adima tšhelete go tšwa melokong goba bogwereng? *
Mo kgweding ya go feta o ile wa adima wa leloko goba mogwera ka tše? *
Mo ngwageng wa go feta wena goba wo mongwe wa leloko o ile a hwetša thušo go tšwa go mmasepala? *
E be le hwetša kae bontšhi bja dijo? *

La pa la geno le kgotsofalela dijo ngwaga kamoka? *
E be lapa la geno le boloka dijo go re ba je sehleng se sengwe sa ngwaga? *
? E be lapa la geno le boloka peu gore le bjale ngwageng wo o tlhago? *
E be mo kgweding tše 12 tša go feta go bile le phapano tša meetse? *
Le hwetša kae meetse? *
   
Le tšeya nako e kae go fihla mo le hwetšago meetse? *

E be le hwetša meetse ka mehla? *
E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Mohuta wa sebjana *
   
E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Tše Kae *
E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Bogolo (Litres) *

E be tikologo ya geno go bile le komelelo goba mafula ga kae mo mengwageng ye 6 ya go feta? *
   
E be le ile la amogela tsebišo mabapi le komelelo goba mafula a o? *
Go ile gwa ba le wo mongwe wa leloko wo a ilego a gobala nakong yeo? *
Go ya ka wena e be ‘Normal Rainfall’ e bolela eng? *
   
Go ile gwa ba le wo mongwe wa leloko wo a ilego a hlokofala nakong yeo? *
E be le ile la amogela tsebišo mabapi le ponelopele ya boso sehleng sa go feta? *
E be le e amogetše go tšwa kae? *
   
E be tsebišo yeo e be e le bohlokwa temong ya lena? *
E be tsebišo yeo e be e le bohlokwa mogongwe (dipapading, medirong ya lapa)? *
E be o be o rata go amogela tsebišo ya ponelopele ya boso bjang? *