Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

SWF - SEPEDI Web-based Farmers Livelihood Vulnerability Questionnaire

Nomoro ya mogala

 

Email address

 

Bong

Monna

A o hlogo ya lapa?

Eya

Kgetha lefelo la gago

Mopani

Kgetha palo ya batho ba ka tlase ga mengwaga e 18, ba robalago le go ja ka gae

1

Kgetha palo ya batho ba ka godimo ga mengwaga e 65, ba robalago le go ja ka gae.

1

Kgetha palo ya batho ba mengwaga ya magareng a 19 le 64, ba robalago le go ja ka gae

3

Kgetha legato le o le fihletšego thutong

Marematlou

E be go na le ngwana wa tšhuwana goba tšhiololo wa mengwaga ya ka tlase ga 18 wo le dulago le yena ka lapeng?

Aowa

Ke batho ba ba kae ka lapeng e se go balemi

1

Go na le yo a ruilego diphofolo ka lapeng?

Eya

Go na le yo a na go le mašemo ka lapeng?

Eya

Go na le yo a kgothang se sengwe nageng goba nokeng?

Eya

O tšeya nako e kae go fihla sepetlele goba clinic, ge o šomiša se dingwe sa tše?

Ka Maoto, 30-60 metsotso

Go na le a fokolago kgafetša kgafetša ka lapeng?

Aowa

E ba go na le yo ka lapeng a paletšwego ke go ya sekolong goba mošomong ka baka la bolwetši bekeng tše 2 tša go feta?

Eya

Ke sehla sefe sa ngwaga malwetši a atilego kudu?

Marega

Ke sehla sefe se o malwetši a go swana le Malaria goba Kholera a atilego?

Lehlabula

Mo kgweding ya go feta o ile wa hwetša thušo go tšwa melokong goba bogwereng ka tše?

Sešeba

Mo kgweding ya go feta o ile wa thuša wa leloko goba mogwera ka tše?

Tšhelete

Mo kgweding ya go feta o ile wa adima tšhelete go tšwa melokong goba bogwereng?

Eya

Mo kgweding ya go feta o ile wa adima wa leloko goba mogwera ka tše?

Aowa

Mo ngwageng wa go feta wena goba wo mongwe wa leloko o ile a hwetša thušo go tšwa go mmasepala?

Eya

E be le hwetša kae bontšhi bja dijo?

Reka

La pa la geno le kgotsofalela dijo ngwaga kamoka?

Aowa

E be lapa la geno le boloka dijo go re ba je sehleng se sengwe sa ngwaga?

Eya

? E be lapa la geno le boloka peu gore le bjale ngwageng wo o tlhago?

Eya

E be mo kgweding tše 12 tša go feta go bile le phapano tša meetse?

Eya

Le hwetša kae meetse?

Pomping ya ka gae

Le tšeya nako e kae go fihla mo le hwetšago meetse?

0-5 metsotso

E be le hwetša meetse ka mehla?

Aowa

E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Mohuta wa sebjana

Tank

E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Tše Kae

2

E be le boloka meetse kae ge meetse a se gona? - Bogolo (Litres)

1000

E be tikologo ya geno go bile le komelelo goba mafula ga kae mo mengwageng ye 6 ya go feta?

3

E be le ile la amogela tsebišo mabapi le komelelo goba mafula a o?

Eya

Go ile gwa ba le wo mongwe wa leloko wo a ilego a gobala nakong yeo?

Eya

Go ya ka wena e be ‘Normal Rainfall’ e bolela eng?

Kgonagalo ya pula e ntšhi

Go ile gwa ba le wo mongwe wa leloko wo a ilego a hlokofala nakong yeo?

Aowa

E be le ile la amogela tsebišo mabapi le ponelopele ya boso sehleng sa go feta?

Eya

E be le e amogetše go tšwa kae?

Balemiši

E be tsebišo yeo e be e le bohlokwa temong ya lena?

Aowa

E be tsebišo yeo e be e le bohlokwa mogongwe (dipapading, medirong ya lapa)?

Eya

E be o be o rata go amogela tsebišo ya ponelopele ya boso bjang?

Radio
Created at 4/22/2015 2:51 PM by  
Last modified at 4/22/2015 2:51 PM by